Spring til indhold

Lovgivning af relevans for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter 

I Odense Komme arbejder vi med afsæt i den nyeste lovgivning. Her kan du danne dig et overblik over den mest relevante nationale og internationale lovgivning i relation til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Gå direkte til det, du vil læse mere om:

National lovgivning - under 18 år

National lovgivning - over 18 år

International lovgivning

 

Her tilbyder vi et overblik over den aktuelt gældende lovgivning. Lovgivningen på området er i kontinuerlig udvikling og siden bliver løbende opdateret. Vi vil altid anbefale dig at tjekke op på lovteksten på Retsinformation.

Klik direkte på linket ved hver enkelt lovbestemmelse for at blive ledt til den fulde lovtekst fra Retsinformation.

Som borger i Danmark er man sikret en række rettigheder i Grundloven, blandt andet:

 • retten til religionsfrihed: alle borgere har ret til at dyrke deres gud som de vil og bede som de vil, så længe de regler der gælder i samfundet overholdes. Det gælder også dem der kun er i landet for en periode (§ 67)
 • retten til personlig frihed: ingen borger kan på baggrund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller afstamning underkastes frihedsberøvelse, ligesom alle har ret til at få sin sag stillet for en dommer (§ 71)
 • retten til ytringsfrihed: enhver må offentliggøre sine tanker på tale og skrift, under ansvar for domstolen (§ 77)

National lovgivning - under 18 år

Når det handler om familier og børn og unge under 18 år er barnets lov, forældreansvarsloven og straffeloven særligt relevante.

Barnets lov indeholder de ydelser som kommunen skal tilbyde børn- og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og særlige sociale problemer. Barnets lov vejleder også om særlig støtte til børn og unge i æresrelaterede konflikter, og der lægges særlig vægt på fagfolks forpligtelser i forhold til forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter. Vi anbefaler, at du som fagperson læser de seks vejledninger til barnets lov.

Forældreansvarsloven og straffeloven er relevante i tilfælde, hvor en forælder udøver negativ social kontrol over for barnet, for eksempel ved at sende barnet på ufrivilligt udlandsophold eller på anden måde krænker barnets rettigheder.

 

Barnets lov:

Vejledning om støtte til børn og unge

 • Kommunen har pligt til at tage den unge seriøst og reagere ved første henvendelse 
 • Kommunen bør overveje risikoen for at optrappe konflikten, hvis de informerer forældrene om en underretning 
 • Kommunen skal overveje, om der er behov for at inddrage politi med henblik på en risikovurdering af den unges situation 
 • Den unge skal mødes med respekt og forståelse i samarbejdet med kommunen 
 • Der kan være behov for særlig støtte, psykologhjælp, rådgivning eller kontaktperson i det tilfælde, at en ung vender tilbage fra genopdragelsesrejse/ufrivilligt udlandsophold 
 • Kommunen skal være særlig opmærksom på søskendes situation/situationer, hvis der er kendskab til æresrelaterede udfordringer i forhold til den unge 
 • Kommunen skal være særlig opmærksom på at beskytte den unge imod repressalier fra familiens side. Derfor skal der foretages en risikovurdering, evt. under inddragelse af politi 

Særligt om anbringelser

 • Unge, der er blevet anbragt grundet en æresrelateret konflikt, kan opleve et stort pres fra familie og omgangskreds med henblik på at få den unge til at skifte holdning. De kan opleve, at familie og deres netværk ikke vil have kontakt, hvilket kan få den unge til at føle sig ensom og isoleret og derfor være mere tilbøjelig til at vende tilbage til familien. I disse tilfælde bør kommunen hjælpe så godt som muligt, også selv om den unge vender frivilligt tilbage til familien 
 • Den unge skal tages alvorligt, hvis denne henvender sig igen efter at være taget frivilligt tilbage til familie. Tilbagevenden til familien er ikke nødvendigvis et udtryk for utroværdighed hos den unge. Det kan derimod være et normalt mønster, da det er svært at løsrive sig fra sin familie – på trods af konflikter og svigt
 • I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt for den unges sundhed og udvikling, kan kommunen træffe afgørelse om at afbryde kontakt og samvær med familie og netværk samt anonymisere et eventuelt anbringelsessted

Samtale med barn eller ung

Jf. Barnets lov § 5, stk. 3

Inden, der træffes beslutninger eller afgørelser om barnets eller den unges forhold, skal barnet eller den unges holdninger og synspunkter inddrages løbende, enten ved samtaler eller anden direkte kontakt. Inddragelsen og samtaler med barnet eller den unge kan ske uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver og uden, at denne er med til samtalen, hvis kommunen vurderer, at hensynet til barnet eller den unges bedste taler herfor.

Ret til bisidder og udelukkelse af bisidder

Jf. Barnets lov § 6, stk. 1
Et barn eller en ung har altid ret til at lade sig bistå af andre på hvilket som helst tidspunkt i løbet af sagens behandling. Betingelserne for at være bisidder for et barn eller en ung er, at vedkommende skal være fyldt 15 år, samt er omfattet af straffelovens § 152 vedrørende tavshedspligt.

 

Jf. Barnets lov § 6, stk. 3
Myndigheden kan beslutte at udelukke en bisidder helt eller delvist fra et møde, hvis de vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til at belyse barnets eller den unges ærlige mening.

Risikovurdering

Jf. Barnets lov § 18, stk. 3
Hvis kommunen vurderer, at der kan være tale om negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter, har kommunen pligt til at foretage en risikovurdering, inden barnets eller den unges forældre og netværk inddrages i sagen.

Udveksling af oplysninger i det forebyggende samarbejde

Jf. retssikkerhed og administration på det sociale område § 11 e
Skoler, skolefritidsordninger, sundhedsplejersker, dagtilbud, fritidshjem m.fl., der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan, men er ikke forpligtet dertil, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold om et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge.

Udveksling af oplysninger ved forebyggelse af overgreb

Jf. retssikkerhed og administration på det sociale område § 11 f
Kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, politiet og anklagemyndigheden, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold om et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og unge.

Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

Jf. Barnets lov § 47, stk. 1-4
Børne- og ungeudvalget kan i nogle tilfælde anbringe en ung, der er fyldt 15 år, uden for hjemmet, uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver, når der foreligger en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling vil få konsekvenser på grund af følgende fire situationer:

 1. utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge
 2. overgreb, som barnet eller den unge har været udsat for
 3. misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
 4. andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge

Selvom en af de fire betingelser er opfyldt, kan Børne- og ungeudvalget ikke træffe afgørelse om, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet, hvis der er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet (§ 47, stk. 5).

Underretningspligt

Jf. Barnets lov § 135
Enhver borger har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til eller har en formodning om, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnet eller den unges sundhed eller udvikling i fare.

Skærpet underretningspligt

Jf. Barnets lov § 133
Enhver person, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, har skærpet underretningspligt, hvis et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte eller har været udsat for overgreb.

OBS: Den skærpede underretningspligt gælder kun, når vedkommende udøver sit arbejde, og går altid forud for tavshedspligten i straffeloven.

Samtale med barn/ung uden forældremyndighedsindehavers samtykke

Jf. Barnets lov § 137, stk. 2
I forbindelse med, at kommunen får en underretning, er der mulighed for at afholde samtale med barnet eller den unge. Denne samtale kan finde sted uden, at der foreligger samtykke fra barnets eller den unges forældremyndighedsindehaver samt uden, at denne er med til samtalen.

 

Dette kan imidlertid udelukkende ske, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor, herunder når der er en bekymring for, at barnet eller den unge er udsat eller i risiko for negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt.

 

 

Straffeloven:

Afværgepligt

Jf. Straffeloven § 141
Som borger har du pligt til at gøre, hvad der står i din magt, for at forebygge eller afværge en forbrydelse, der indebærer fare for menneskers liv eller velfærd. Ved mistanke om overgreb på et barn eller en ung, opfyldes afværgepligten ved at lave en underretning til kommunen.

Børnebortførelse, ufrivillige udlandsophold og genopdragelsesrejser (forbrydelser i familieforhold)

Jf. Straffeloven § 215
Det er strafbart at unddrage eller bidrage til unddragelse af et barns manglende beskyttelse og omsorg fra myndighedsindehaver. Dette gælder også for den, som ulovligt fører barnet ud af landet.

 

Jf. Straffeloven § 215a
Det er strafbart at sende sit barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i alvorlig fare, eller lade sit barn tage del i et sådant udlandsophold.

Stalking

Jf. Straffeloven § 242
Det er strafbart at krænke en anden persons fred ved systematisk og vedvarende kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere.

Læs mere om, hvilke handlinger og adfærd som anses for stalking her.

Omskæring af piger og kvinder

Jf. Straffeloven § 245a
Det er strafbart at bortskære eller på anden måde fjerne en piges eller kvindes ydre kønsorganer helt eller delvist, med eller uden samtykke.

Ulovlig tvang

Jf. Straffeloven § 260
Ifølge dansk lov er det strafbart at tvinge, eller medvirke til at tvinge, nogen til at gøre, tåle eller undlade noget gennem vold, trussel om vold, frihedsberøvelse og ærekrænkelse.

Ægteskab og religiøs vielse

Jf. Straffeloven § 260 a
Det er strafbart at forestå en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller indgåelsen af et andet ægteskabslignende forhold med en person under 18.

Jf. Straffeloven §260 a. stk. 2
Det er strafbart at lade sit barn indgå i en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller i et andet ægteskabslignende forhold, ligesom det er strafbart at indgå i en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller andet ægteskabslignende forhold med en person under 18 år.

Beklædning

Jf. Straffeloven § 260, stk. 3
Det er strafbart at tvinge nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt.

Frihedsberøvelse

Jf. Straffeloven § 261
Det er strafbart at frihedsberøve andre, i særlig grad hvis frihedsberøvelsen er langvarig eller udgør fangenskab.

 

 

Andre:

Barnets ret til omsorg, tryghed og respekt

Jf. Forældreansvarsloven § 2 stk. 2
Forældremyndighedshaver skal drage omsorg for sit barn. Barnet har ret til omsorg og tryghed, skal behandles med respekt og må ikke udsættes for fysisk afstraffelse eller krænkende behandling.

Fælles beslutninger om barnets forhold

Jf. Forældreansvarsloven § 3
Forældre med fælles forældremyndighed, uanset enighed om forældremyndighed eller ej, skal være enige omkring beslutninger vedrørende barnets forhold, fx barnets udrejse til et andet land. Det er særligt relevant i forbindelse med ufrivillige udlandsophold/genopdragelsesrejser.

Opsigelse af fælles forældremyndighed

Jf. Forældreansvarsloven § 11
Fælles forældremyndighed kan opsiges, hvis forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Forbud mod mødomskonstruktion

Jf. Autorisationsloven § 72 a
Kunstig mødomskonstruktion er ikke tilladt.

 

 

National lovgivning - over 18 år

 

For personer over 18 år er serviceloven, straffeloven og udlændingeloven særligt relevante.

Derudover er der en række andre lovbestemmelser, der er relevante, blandt andet om muligheden for tilhold ved stalking, adressebeskyttelse, mødomsrekonstruktion etc.

Klik på det eller de link, der er tilknyttet hver enkel lovbestemmelse for at blive ledt til den fulde lovtekst.

 

Serviceloven:

Rådgivning og støtte ved æresrelateret konflikt

Jf. Servicelovens § 12a
Kommunen skal tilbyde rådgivning, handleplaner og støttemuligheder samt udarbejdelse af sikkerhedsplan for personer, der risikerer at blive eller er udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt.

Hjælp ved ikke alvorlig æresrelateret konflikt

Hvis kommunen vurderer, at der ikke er tale om en alvorlig æresrelateret konflikt, kan disse lovbestemmelser være relevante:

 • Gruppebaseret hjælp og støtte, jf. Serviceloven § 82a: kommunen kan iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte til borgere, som har sociale problemer
 • Hjælp og støtte, jf. Serviceloven § 85: kommunen kan tilbyde hjælp og støtte til borgere som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
 • Støtte- og kontaktperson, jf. Serviceloven § 99: kommunen kan tilbyde en støtte- og kontaktperson til voksne med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig
 • Handleplan ved behov for betydelig støtte, jf. Serviceloven § 141: kommunen kan tilbyde en handleplan til voksne, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller til voksne, som har alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for personlig udvikling

Ret til krisecenterophold

Jf. Serviceloven § 109 stk. 2-9
Kvinder og deres børn har ret til ophold på krisecenter, hvis de har været udsat for vold, trusler om vold eller krise i relation til familie- eller samlivsforhold. De tilbydes psykologhjælp samt koordinerende rådgivning i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og kommunes øvrige tilbud.

Ret til ophold på forsorgshjem

Jf. Serviceloven § 110
Personer med særlige sociale problemer eller som ikke kan opholde sig i egen bolig og har behov for både botilbud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp har ret til ophold på forsorgshjem.

 

 

Straffeloven:

Afværgepligt

Jf. Straffeloven § 141
Som borger har du pligt til at gøre, hvad der står i din magt, for at forebygge eller afværge en forbrydelse, der indebærer fare for menneskers liv eller velfærd, som du har kendskab til.

Stalking

Jf. Straffeloven § 242
Det er strafbart at krænke en anden persons fred ved systematisk og vedvarende kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere.

Læs mere om, hvilke handlinger og adfærd som kan anses for stalking her.

Psykisk vold

Jf. Straffeloven § 243
Det er strafbart gentagende gange at udøve groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, som er egnet til at utilbørligt at styre den anden. Udøveren skal tilhøre, være nært knyttet til eller tidligere haft knytning til husstanden.

Fysisk vold

Jf. Straffeloven § 244
Det er strafbart at udøve vold eller foretage andet angreb på en andens krop. Straffen skærpes, hvis det sker gentagende gange af en person nært tilknyttet husstanden eller i selve husstanden.

Jf. Straffeloven § 245
Der er skærpet straf, hvis volden har en særlig rå, brutal og farlig karakter eller, hvis man er skyldig i mishandling.

Omskæring af piger og kvinder

Jf. Straffeloven § 245a
Det er strafbart at bortskære eller på anden måde fjerne en piges eller kvindes ydre kønsorganer helt eller delvist, med eller uden samtykke

Ulovlig tvang og frihedsberøvelse

Jf. Straffelovens § 260
Ifølge dansk lov er det strafbart at tvinge, eller medvirke til at tvinge, nogen til at gøre, tåle eller undlade noget gennem vold, trussel om vold, frihedsberøvelse og ærekrænkelse. 

Ægteskab og religiøs vielse

Jf. Straffeloven § 260, stk. 2
Det er strafbart at tvinge nogen til at indgå ægteskab, religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller andet ægteskabslignende forhold eller fastholde nogen ved tvang i sådan et forhold. 

Beklædning

Jf. Straffeloven § 260, stk. 3
Det er strafbart at tvinge nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt.

Frihedsberøvelse

Jf. Straffeloven § 261
Det er strafbart at frihedsberøve andre, i særlig grad hvis frihedsberøvelsen er langvarig eller udgør fangenskab.

 

 

Andre:

Adressebeskyttelse

Jf. Lov om ændring af lov i det centrale personregister § 6, stk. 6
Personer udsat for æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter kan få adressebeskyttelse

Tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Jf. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, LOV nr 112 af 03/02/2012, kapitel 1 § 1-6 og kapitel 2 § 12-16
Den, som udsætter en anden for forfølgelse, ærekrænkelse etc., kan ikendes et tilhold, opholdsforbud eller bortvisning.

Borgerens samtykke

Jf. Samtykkeloven § 11 a
Der kræves samtykke fra borgeren, når kommunen skal indhente informationer fra andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer osv. til sagsbehandling.

Skilsmisse

Jf. Skilsmissevejledningen nr. 9397 af 26/06/2020, 6.3.4 og 6.3.6
Skilsmisse gives i tilfælde ved vold, herunder psykisk vold, og seksuelle overgreb, bigami og børnebortførelse.

Mødomskonstruktion

Jf. Autorisationsloven § 72 a
Kunstig mødomskonstruktion er ikke tilladt.

Udelukkelse af bisidder

Jf. Forvaltningsloven § 8, stk. 2
Kommunen kan udelukke en bisidder, hvis det vurderes, at den pågældende repræsentant er uegnet til at varetage den pågældende borgeres interesse.

Særligt for udlændinge:

 

Alderssnit for udlændinge, som indgår ægteskaber

Jf. Udlændingeloven § 9, stk.1

Udlændinge, som indgår ægteskaber, skal være fyldt 24 år.

 

Udlændinge i et ugyldigt ægteskab

jf. Udlændingeloven § 22, stk. 7

Udlændinge, som indgår i et ugyldigt ægteskab, udvises.

 

Opholdstilladelse ved overgreb, misbrug eller anden overlast

Jf. Udlændingeloven § 19, stk. 7

Hovedreglen er at opholdstilladelse inddrages, hvis samlivet med ægtefælle bortfalder. I vurderingen heraf tages der imidlertid særligt hensyn til, om samlivsophør skyldes, at udlændingen eller udlændingens barn har været udsat for overgreb, misbrug eller har lidt anden overlast.

 

 

International lovgivning

 

 Børnerettigheder:

FN´s Børnekonvention indeholder vigtige rettigheder, som kan være under pres eller blive brudt, når børn og unge udsættes for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Her er et udvalg af de mest centrale rettigheder:

 • Artikel 2 – Ret til ligestilling og beskyttelse mod diskrimination. Beskyttelse mod diskrimination og negative holdninger i samfundet gælder også indenfor familien (jf. UNICEF-håndbog for implementering af Børnekonventionen)
 • Artikel 12 – Ret til at udtrykke sin mening og få mulighed for at udtrykke sig i sager vedrørende sig selv samt krav på at blive tillagt vægt i overensstemmelse med alder
 • Artikel 13 – Ret til ytringsfrihed
 • Artikel 14 – Ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed
 • Artikel 16 – Ret til beskyttelse mod ulovlig indblanding i sit privat- og familieliv
 • Artikel 19 – Ret til beskyttelse mod fysisk og psykisk overgreb og forsømmelse
 • Artikel 28-29 – Ret til gratis grundskoleundervisning. Undervisningen skal blandt andet fremme respekten for menneskerettigheder og ligestilling
 • Artikel 31 – Ret til hvile og fritid

 

 Menneskerettigheder:

FN´s erklæring om menneskerettigheder indeholder menneskets fundamentale rettigheder. Det er nogle af disse rettigheder, som kan være under pres eller blive brudt, når personer udsættes for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Her er et udvalg af de mest centrale rettigheder:

 • Artikel 1 – Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder
 • Artikel 3 – Ret til liv, frihed og personlig sikkerhed
 • Artikel 12 – Ret til privatliv
 • Artikel 16.1 – Ret til at gifte sig og stifte familie uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde. Mænd og kvinder har krav på lige rettigheder til at indgå ægteskab, under ægteskabet og ved ægteskabets opløsning. Ægteskabet skal indgås med begge parters frie vilje og fulde samtykke.
 • Artikel 18 – Ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed
 • Artikel 19 – Ret til ytringsfrihed
 • Artikel 23 – Ret til at arbejde
 • Artikel 28 – Ret til at deltage i samfundets kulturelle liv

Menneskerettighedserklæringen er ikke juridisk bindende, men den forpligter stater på ikke selv at krænke menneskerettigheder samt forhindre borgere i at krænke hinandens rettigheder.

Menneskerettighederne er omsat til lovgivning i Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder samt i Den International konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ØSKR).

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention indeholder ligeledes juridisk bindende rettigheder, som er gældende for danske borgere.