Spring til indhold

Hvem arbejder med negativ social kontrol i Odense?

Her får du et overblik over kommunale og andre lokale aktører, som direkte eller indirekte arbejder med negativ social kontrol i Odense Kommune.

 

Gå direkte til det du vil læse mere om:

Lokale aktører - kommunale

Lokale aktører - andre

Civilsamfundsaktører - lokale og nationale

Eksterne aktører

 

Vær opmærksom på at du IKKE finder de lokale civilsamfundsaktører, som arbejder med negativ social kontrol på denne liste. Find liste med civilsamfundsaktør her.

 

 

Lokale aktører

Her får du et overblik over lokale aktører, som er placeret i Odense Kommune og omegn og som, enten direkte eller indirekte, forebygger, opsporer og håndterer negativ social kontrol.

Du kan finde kommunale aktører og andre aktører.

 

 

Kommunale aktører:

Beskæftigelse- og Socialforvaltningen:

Center for Unge- og Familier, CFU
Ungerådgivningen
Integration
Job og udvikling 3
Krisecenter Odense
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense, UUO

Børn- og Ungeforvaltningen:

Familiebehandlerne på almenområdet
Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning, PPR
Tale-, høre og sprogindsatser
Sundhedsplejen
Børn- og Ungelægerne
Klinik for seksuel sundhed
Center for Indsatser for Børn og Unge, CIBU
Center for Børn- og Familierådgivningen
Psykologteamet

Odense Kommunes folkeskoler

Odense Kommunes dagtilbud
UngOdense
Den kriminalpræventive afdeling under SSP

Ældre- og Handicapforvaltningen:

Center for Mental Sundhed

Borgmesterforvaltningen:

Borgerservice

By- og kulturforvaltningen:             

Bibliotekerne i Odense
Fritid og Folkeoplysning

Andre lokale aktører:

Mandecentret Fyn
BoligSocialtHus
Sikkerhedskonsulenterne
Fyns Politi, Forebyggelsesafdelingen
Familieretshuset
Indvandrermedicinsk Klinik
Afdelingen for Traume og Torturofre
Frivillighedskonsulenterne
 

 

Kommunale aktører:

 

Fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

Læs mere om Beskæftigelses- og Socialforvaltningen her.

 

 

Center for Unge og Familier, CFU

Center for Unge og Familier, CFU CFU, varetager sagsbehandling og koordinering i forhold til børn, unge og forældre, hvor der er komplekse problemstillinger, herunder særligt kriminalitet, banderelationer, manglende selvforsørgelse, manglende uddannelse og lignende. Formålet er at bryde og forebygge kriminalitet og afhængighed af offentlig forsørgelse for netop denne målgruppe. CFU har en familierådgivning og en beskæftigelsesafdeling.

Sagerne visiteres til CFU fra normalsystemet ud fra kriterierne; kriminalitet, kompleksitet og offentlig forsørgelse.

CFU, Familierådgivningen tilbyder desuden råd og vejledning, jf. Lov om Social Service § 12a.

CFU tilbyder endvidere sparring til kollegaer, samarbejdspartnere og øvrige medarbejdere i Odense Kommune vedr. negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.


Tlf.: 30 60 57 84 (vagttelefon)  
 

Læs mere om Center for Unge og Familier og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Ungerådgivningen

Ungerådgivningen varetager individuel rådgivning og iværksætter støtte og foranstaltninger for unge, der har afsluttet grundskolen i alderen mellem 15-30 år.

Ungerådgivningen behandler underretninger på unge mellem 15-18 år fra borgere og fagfolk. Ungerådgivningen hjælper unge med at skabe struktur i hverdagen, navigere i de offentlige systemer, støtter i job- eller uddannelsesstart og henviser til frivillige tilbud, som gavner den unges udvikling.

Ungerådgivningen arbejder både forebyggende, indgribende og akut med tilfælde, hvor et barn eller en ung mistrives på grund af negativ social kontrol. De har desuden fokus på søskende og øvrige familiemedlemmer, og kan være en god sparringspartner i det tværprofessionelle samarbejde om negativ social kontrol.

Ungerådgivningen kan være en god sparringspartner i det tværprofessionelle samarbejde om unge udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Tlf.: 66 13 13 72  

Læs mere om Ungerådgivningen og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Integration

Integration varetager sagsbehandling af nyankomne flygtninge, indvandrere og familiesammenførte over 18 år.

Afdelingen har blandt andet integrationsforløb, herunder samtaler med borgeren om rettigheder og pligter som borger i Odense Kommune. Afdelingen varetager også selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelser, familiesammenføring, repatriering, danskuddannelse og tolkeservice.

Integration driver indsatsen ”Jasmin”, som sætter fokus på social- og sundhedsmæssige udfordringer for flygtningekvinder, og støtter dem i deres selvstændiggørelse gennem oplysning om rettigheder, diskussion og refleksion. Integration arbejder forebyggende, opsporende og indgribende med negativ social kontrol, blandt andet ved at oplyse borgeren om sine rettigheder, henvise til positive fællesskaber og hjælpe dem i beskæftigelse.  

 

Læs mere om Integration og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Job og udvikling 3

Job og udvikling 3 varetager sagsbehandling af aktivitetsparate og kontanthjælpsmodtagere, som ikke længere er omfattet af integrationsprogrammet. Job og udvikling 3 arbejder beskæftigelsesfremmende. Der, hvor negativ social kontrol står i vejen for opnåelse af arbejdsmarkedstilknytning, oplyser Job og udvikling 3 borgeren om rettigheder, henviser til positive fællesskaber og hjælper videre i beskæftigelse.

 

Læs mere om Job og udvikling 3 og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Krisecenter Odense

Krisecenter Odense er et tilbud til kvinder, der er blevet udsat for vold eller trusler om vold – fysisk, psykisk, seksuelt, økonomisk samt materielt. Kvinder kan bo her midlertidigt med deres børn. Krisecenter Odense har plads til 15 kvinder og cirka 20 børn. På krisecentret bliver kvinderne tilbudt koordinerende rådgivning, støtte og hjælp til at afklare deres situation, de får hjælp til at kontakte de offentlige myndigheder og deres børn tilbydes et nyt sted at gå i vuggestue, børnehave eller skole. Når kvinden er klar til at forlade krisecentret får hun hjælp i op til ni måneder efter.

Krisecenter Odense håndterer sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter både foregribende og indgribende. Krisecentret kan være vejen væk fra udøveren og en start på et nyt liv. Herudover kan krisecentret støtte kvinden i at bearbejde traumer ved at henvise til støttemuligheder, samt vejvise borgeren til et frivilligt tilbud, som indeholder et positivt fællesskab.

Krisecentret kan være en god sparringspartner i det tværprofessionelle samarbejde om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Tlf.: 63 75 75 00

 

Læs mere om Krisecenter Odense og find kontaktoplysninger her. 

 

 

 

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og omegn, UUO

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og omegn, UUO giver kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. I Ungevejledningen er UUO opsøgende på elever i aldersspændet fra det 15. til 25. år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

Vejlederne møder de unge med interesse og nysgerrighed. I vejledningssamtaler med de unge får UUO indblik i de unges motivation, drømme og oplevelse af egne muligheder. Herigennem kan vejlederen opspore eventuel negativ social kontrol. Vejlederen lytter og udfordrer de unge, primært i forhold til valg af uddannelse. I tilfælde hvor vejlederen bliver bekendt med negativ social kontrol, vil vejlederen problematisere det med den unge og være nysgerrig på, om den sociale kontrol er en hindring for uddannelse.

UUO har hovedkontor på Slotsgade 5, Odense C. Derudover har UUO kontorer og vejledere på skoler, ungdomsuddannelser, FGU, jobcentre m.v.

UUO er en god sparringspartner i det tværprofessionelle samarbejde om unge udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

 

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og omegn og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

Fra Børne- og Ungeforvaltningen:

Læs mere om Børn- og Ungeforvaltningen her.

 

 

Familiebehandlerne

Familiebehandlerne på almenområdet på  almenområdet tilbyder familieorienteret rådgivning, der involverer barnet/den unge og forældrene.

Indsatser:

Åben Anonym Rådgivning er et tilbud om gratis råd og vejledning til alle gravide, børn og unge 0-18 år, samt deres forældre i Odense Kommune. Rådgivningen omhandler familieproblematikker og består af gratis og anonyme samtaler. Forældre skal selv tage kontakt til en familiebehandler igennem dagtilbud eller skole, eller ved at kontakte Åben Anonym Rådgivning.

Gruppeforløb for børn og unge i alderen 7-17 år om at miste en forælder, forældres skilsmisse eller at være pårørende til en forælder med psykisk lidelse eller sårbarhed.

Familiebehandlerne kan opspore og forebygge negativ social kontrol gennem deres arbejde med børn, unge og familier, blandt andet ved at bidrage med rådgivning i forhold til familiedynamikker.

Åben Anonym Rådgivning kan være en mulig indgang for borgere der er udsat for negativ social kontrol. Borgere kan selv henvende sig uden en henvisning, og Familiebehandlerne kan være behjælpelig med at vejvise videre i systemet, hvis problemerne ikke kan håndteres i det forebyggende regi.  

 

Læs mere om Familiebehandlerne og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Psykologisk Pædagogisk Rådgivning

Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, PPR tækker småbørn, skole og SPPR (Specialpædagogisk rådgivning). De samarbejder med institutioner, skoler og forældre om at understøtte og udvikle på en inkluderende praksis. Målet er at sikre, at flest mulige børn og unge kan inkluderes, trives, lære og udvikle sig i skolen. PPR kan i det tværprofessionelle samarbejde bidrage til handlemuligheder omkring børn der er i mistrivsel.

 

Læs mere om Psykologisk Pædagogisk Rådgivning og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

Tale-, høre- og  sprogindsatser

Tale-, høre-, og sprogkonsulenterne varetager en bred vifte af indsatser i forhold til tale, sprog og høre problematikker til børn og unge med særlige behov. Indsatserne er en integreret del af den tværfaglige understøttelse i dagtilbud og skole med den forebyggende indsats for øje. Til fagområdet hører også mere direkte indsatser til fx børn/unge med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser, med høretab, stamme eller stemmevanskeligheder mm.

Tale-, høre og sprogkonsulenterne kan bidrage til at forebygge og opspore negativ social kontrol i det tværprofessionelle samarbejde omkring børn.

 

Læs mere om Tale-, høre- og sprogindsatser og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen arbejder med gravide og småbørnsfamilier fra barnets fødsel til og med dagtilbud, samt skolebørn. Sundhedsplejen er inddelt i tre regioner (Nord, Syd, Vest), der dækker byens lokalområder. Sundhedsplejen tilbyder besøg i hjemmet, konsultation i Sundhedshuset og telefonisk rådgivning. I småbørnsfamilierne gives der råd og vejledning om barnets og familiens trivsel. I skolen tilbyder sundhedsplejersken samtaler og undersøgelser på 0., 5., 6. og 8. årgang med fokus på fysisk og mental sundhed og trivsel, samt opfølgning på særlige sundhedsmæssige behov.

Sundhedsplejen får en særlig indsigt i hjemmet og de dynamikker, som udspiller sig i en småbørnsfamilie, og har derfor mulighed for at forebygge og opspore negativ social kontrol hos både børn og voksne. Sundhedsplejen kan bidrage til sunde familiedynamikker, støtte mor og far i forældrerollen og spørge nysgerrigt ind til barnet/den unges trivsel. Sundhedsplejen kan være en god sparringspartner i det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge udsat for negativ social kontrol. 

 

Læs mere om Sundhedsplejen og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Børn- og Ungelægerne

Børn- og ungelægerne varetager sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende opgaver i forhold til børn og unge. Der er tilknyttet en børn- og ungelæge til alle skoler og dagtilbud.

Er du borger eller fagpersoner, og kommer du i kontakt med et barn eller ung under 18 år med bopæl i Odense Kommune, som har enten dødsønsker eller selvmordstanker eller bekymrende psykisk mistrivsel – så kan du henvende sig til børn- og ungelægerne for hjælp og rådgivning.

Det kan være relevant i tilfælde, hvor du er bekymret for et barn eller ung, der er i psykisk mistrivsel forårsaget af negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt.  
 

Læs mere om Børn- og Ungelægerne og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

Klinik for seksuel sundhed

Klinik for seksuel sundhed tilbyder anonym rådgivning til unge under 30 år om sex, krop og køn, samt gratis prævention, graviditetstest og test for kønssygdomme i et trygt og imødekommende rum. Klinikken holder til i Jernbanegade, Odense C og sundhedshuset VIVO i Vollsmose, og bemandes af faguddannede medarbejdere, der kan svare på både medicinske, sociale og psykiske spørgsmål. Vær opmærksom på, at man skal booke tid online på forhånd.

Klinikken har tid og kompetencer til respektfulde og fortrolige samtaler med unge. Medarbejderne kan bidrage til at forebygge og opspore negativ social ved at støtte unge i at mærke sig selv og egne grænser, og gøre unge bevidste om egne rettigheder. De kan desuden bidrage til at aftabuisere nogle af de myter om piger og kvinders seksualitet, som er nært forbundet med æresbegrebet og negativ social kontrol.

Som borger eller fagperson kan du hjælpe med at gøre unge opmærksomme på at dette tilbud findes.


Læs mere om Klinik for seksuel sundhed og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

Center for Indsatser til Børn og Unge

Center for Indsatser til Børn og Unge, CIBU tilbyder indsatser til børn, unge og familier, som er henvist af Børn- og Familierådgivningen eller anden myndighed.

CIBU har Børn- og Familiehuset for 0-14-årige, samt Familie- og Ungehuset for 4-18-årige børn og unge.

Begge huse understøtter barnets/den unges udvikling og har til hensigt at forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet. Børn- og Familiehuset arbejder blandt andet med familiebehandling, individuel behandling, praktisk pædagogisk bistand, støttet/overvåget samvær, observationsopgaver, og de er særligt dygtige til at håndtere højkonfliktsskilsmisser. Familie- og Ungehuset arbejder med udsatte børn og unge fra ca. 10 år, og hjælper blandt andet med støtte af forskellig karakter.

CIBU kan arbejde både forebyggende og indgribende med et barn, en ung eller forældre som mistrives pga. negativ social kontrol, blandt andet ved at henvise til frivillige tilbud, som kan fremme trivsel eller ved at hjælpe barnet/den unge eller forældrene til at bearbejde deres psykiske symptomer.

 

Læs mere om Center for Indsatser for Børn og Unge og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

Center for Børn- og Familierådgivningen, BFR

Center for Børn- og Familierådgivningen varetager sagsbehandling for børn (0 - 14 år) med sociale problemer og børn med funktionsnedsættelse.

BFR, Vagt og Visitation behandler underretninger på børn og unge fra borgere og fagfolk i offentlige og private erhverv.
Underretningerne omhandler tvivl, bekymring, mistanke eller viden om mistrivsel, udøvelse af fysisk eller psykisk vold, nedværdigende behandling eller forhold, som bringer barnets/den unges sundhed eller udvikling i fare. Der træffes afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, der fx kan resultere i behov for familiebehandling, aflastning, kontaktperson m.m.  

Vagt og visitation har en fremskudt indsats på skolerne, hvor socialrådgiverne samarbejder med b.la skolelærere og andre aktører om henvendelser på børn. 

BFR har en central rolle i arbejdet med at forebygge, opspore og håndtere negativ social kontrol.

 

Læs mere om Center for Børn- og Familie Rådgivning og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

Psykologteamet

Psykologteamet tilbyder telefonisk vejledning og rådgivning, samt individuelle samtaleforløb for borgere i Odense Kommune mellem 13-30 år, som ikke har mulighed for at få hjælp andre steder. Hjælpen er gratis og anonym. Psykologteamet arbejder blandt andet med håndtering af problematikker som ensomhed, lavt selvværd, problemer i hjemmet, mobning, stress og søvnproblemer.

Som noget særligt hjælper Psykologteamet også ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet. Her er ingen aldersgrænse.

Psykologteamet kan både opspore tilfælde af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, og hjælpe godt videre i systemet. De kan også støtte den enkelte i håndtering af negativ social kontrol, samt hjælpe barnet/den unge eller forældrene til at bearbejde at de har været udsat for negativ social kontrol.    

 

Læs mere om Psykologteamet og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

Odense Kommunes folkeskoler

Odense Kommunes folkeskoler bidrager til tidlig forebyggelse og opsporing af negativ social kontrol gennem deres ofte mangeårige relation til børn, unge og familier. Skolen kan opspore tegn på negativ social kontrol såsom dobbeltliv, restriktioner og overvågning, og har en særlig opmærksomhed på fravær med risiko for ufrivillige udlandsophold.

Skolernes arbejde med trivsel, inklusion, sprog, dannelse, demokratiforståelse, kontroversielle emner og kritisk tænkning, forebygger negativ social kontrol ved at styrke elevernes modstandskraft og bevidsthed om egne rettigheder. I skole-hjemsamarbejdet styrker skolen forældrenes viden, tryghed og deltagelse og forebygger dermed også negativ social kontrol.

Skolerne har tæt samarbejde med SSP, UngOdense, afdelingen for tværgående sundhed, Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Børn- og Familierådgivningen, og der er en fremskudt socialrådgiver tilknyttet hver skole.

 
Odense Kommunes dagtilbud

Odense Kommunes dagtilbud bidrager til tidlig forebyggelse og opsporing af negativ social kontrol i deres tætte samarbejde med familier og i det daglige arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Stort set alle småbørn i Odense Kommune har deres daglige gang i enten dagpleje, vuggestue eller børnehave, så dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbud har desuden tæt samarbejde med skolerne og afdelingen for tværgående sundhed og forebyggelse.

 

 

 

UngOdense

UngOdense er den kommunale ungdomsskole i Odense. UngOdense har mange forskellige typer af tilbud, som alle er primært for børn og unge i alderen 10-18 år: ungdomscentre, fritidsundervisning, dagundervisningstilbud, fritidsvejledning og andre former for projekter og samarbejder. Nogle tilbud er bydækkende, andre er lokalt funderet.

UngOdense forebygger negativ social kontrol gennem en generel indsats, ved at øge børn og unges kendskab til børns rettigheder og muligheder for en sund, social udvikling og aktivt medborgerskab. De møder primært børn og unge i fritiden og har dermed et godt blik for om der er nogen, der begrænses i egne valg og deltagelse i fællesskaber og fritidsliv. De vejleder og støtter alle børn og unge til en aktiv fritid i meningsfulde fællesskaber i de enkelte lokalområder, og bygger bro til fritids- og foreningslivet. De skaber stærke relationer til unge og familier, og kan dermed bruges som en ressource i det tværprofessionelle samarbejde om negativ social kontrol.

UngOdense kan være en god sparringspartner i det tværprofessionelle samarbejde om unge udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Læs mere om UngOdenses enkelte indsatsområder på hjemmesiden og find flere kontaktoplysninger her.

 

 Det kriminalpræventive samarbejde under SSP

SSP Odense arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet.

Indsatser: 

SSP Odense arbejder primært forebyggende og uddanner elever og fagprofessionelle i det gode ungdomsliv og gode fællesskaber for alle – uden risikoadfærd. Indsatsen bidrager til forebyggelse af negativ social kontrol. SSP Odense er desuden kontaktpunkt for håndtering af unge mennesker, der forsamles med en negativ adfærd (risikoadfærd), som kan skabe utryghed og være tegn på, at de er på vej væk fra et godt ungdomsliv.   

SSP Odense kan opstarte en individuel forebyggelsesindsats jf. retsplejelovens § 115, hvis der foreligger en kriminalitetsbekymring. Dette kaldes også en AVA-bekymring (Analyse, Vurdering og Anbefaling) og går forud for en anmeldelse eller underretning. 

 

I både det generelle og det individorienterede arbejde kan SSP Odense forebygge og opspore negativ social kontrol. Via AVA, relationsindsatser og mentor- og forældrecoaches, kan SSP desuden håndtere nogle tilfælde af negativ social kontrol. 

 

Tlf. 65 51 50 99 

For Anonym skriftlig henvendelse klik her.

 

Odense Kommunes indgang for rådgivning og sparring ang. negativ social kontrol varetages af SSP Odenses Enhed mod negativ social kontrol.

E-mail: negativsocialkontrol@odense.dk

 

Læs mere om SSP Odenses og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

Fra Ældre- og Handicapforvaltningen:

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen her.

 

 

Center for Mental Sundhed

Center for Mental Sundhed er Odense Kommunes rådgivnings- og informationscenter for mental sundhed, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom. De arbejder med mange tiltag for at styrke indsatsen for mental sundhed og sundhedsfremme. De tilbyder rådgivning, foredrag, oplæg til fagpersoner og forskellige arrangementer og kurser. 

Rådgivningen er for borgere over 18 år og er anonym og gratis. Her kan du tale om bl.a. livskriser, ensomhed, angst og depression og om pårørendes situation. Rådgiverne er social og sundhedsfaglig uddannet og har en bred psykiatrifaglig viden. Det er også muligt at deltage i 7 ugers kurser, hvor du lærer at håndtere hverdagens udfordringer.

Det er en god ide at tage fat på Center for Mental Sundhed, da de kan hjælpe dig videre med det, der er svært.

Kontakt: mentalsundhed@odense.dk

Telefon: 63 75 08 75

Telefonen er åbent: mandag-torsdag 9:00-15:00 og fredag 9:00-13:00.

 

Læs mere om Center for Mental Sundhed her.

 

 

 

 

Fra Borgmesterforvaltningen:

Læs mere om Borgmesterforvaltningen her.

 

Borgerservice

Borgerservice har til opgave at yde råd og vejledning til alle borgere i Odense kommune. henvise til råd og hjælp for familier-, børn- og unge i Odense Kommune. Herudover varetager Borgerservice bl.a. også opgaver som ekspedition (bestilling) af pas, kørekort, adresseskift og MitID mm. Man skal som borger huske at bestille tid inden man møder op. Odense kommunes Kontaktcenter kan hjælpe med bestilling af tid på tlf. 66 13 13 72

Borgerservice hjælper alle borgere i Odense kommune og er har derfor mulighed for at understøtte og hjælpe de borgere, der har brug for hjælp til at bryde ud af forhold med negativ social kontrol, til de rigtige indsatser og instanser i Odense Kommune. Borgerservice kan også få indblik i situationer, hvor borger begrænses i sin adgang til personlige dokumenter og lignende.

 

Læs mere om Borgerservice og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

 

 

 

Fra By og kulturforvaltningen:

Læs mere om By- og Kulturforvaltningen her. 

 

Bibliotekerne i Odense

Bibliotekerne i Odense tilbyder udlån af bøger, adgang til computere, IT-hjælp, sprogtræning for voksne og læsetræning for børn. Bibliotekerne udfylder en central oplysende rolle i lokalområderne, hvor Vollsmose bibliotek bl.a. adresserer forskellige og til tider sårbare temaer som negativ social kontrol, medborgerskab, homoseksualitet, mødomsmyten og genopdragelsesrejser gennem foredrag.

 

Find de forskellige bibliotekers kontaktinformationer her.

 

 

 

Fritid og Folkeoplysning

Fritid og Folkeoplysning står for udvikling, drift og gode oplevelser i byens idrætspark og svømmehaller. Fritid og Folkeoplysning skaber desuden rammer og muligheder for fritidslivet med henblik på, at flest mulige borgere motiveres og inspireres til at deltage i aktiviteter og fællesskaber.

Læs mere om Fritid og Folkeoplysning og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

 

Andre lokale aktører:

 

Mandecentret Fyn

Mandecentret Fyn er et godkendt § 110 botilbud under Serviceloven til mænd, som har brug for et krisecenter ophold. Herudover har centret tilbud til mænd før, under og efter en skilsmisse eller et parbrud, fx i form af personlig rådgivning, coaching og parsamtaler fra professionelle medarbejdere.

Mandecentret arbejder både i det indgribende samt akutte felt, da deres tilbud er relevante for mænd, som er eller har været udsat for negativ social kontrol.


Telefon: 70 25 90 12 

 

Læs mere om Mandecentret Fyn og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

BoligSocialtHus

BoligSocialtHus fungerer som en bydækkende organisation, der løser en række boligsociale opgaver i fire boligområder i Odense med i alt omkring 12.000 beboere: Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Flere af boligområderne er på regeringens liste over udsatte boligområder, ghettoområder eller hårde ghettoer.

Gennem et samarbejde mellem boligorganisationerne Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), Civica, Odense Boligselskab, beboerrepræsentanter og Odense Kommune arbejder BoligSocialt Hus for at styrke den sociale udvikling i Odenses udsatte boligområder. Målet er at øge beboernes ressourcer til at gribe muligheder for uddannelse, beskæftigelse, positive fællesskaber og et trygt liv – på lige fod med indbyggerne i resten af Odense.
Organisationens indsatser og aktiviteter finansieres af boligsociale midler fra Landsbyggefonden samt lokale medfinansieringer.

 

Læs mere om BoligSocialtHus her.

 

 

 

 

Sikkerhedskonsulenterne

Sikkerhedskonsulenterne kan kontaktes ved kendskab til eller mistanke om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol i en sag, hvor der er brug for en risikoscreening-, vurdering eller sikkerhedsplan. Sikkerhedskonsulenterne yder både støtte borgeren, som kan henvende sig direkte og til fagpersoner.

Borgere kan få konkret rådgivning om hvordan de kan handle i en situation, hvor de er truet på deres sikkerhed. De får overblik over forskellige risikoscenarier og en sikkerhedsplan med henblik på at øge sikkerheden og trygheden omkring borgeren.

Fagpersoner kan få specialiseret rådgivning om hvordan de vurderer trusselniveauet omkring borgeren og hjælp til at udarbejde en sikkerhedsplan med henblik på at øge sikkerheden og trygheden omkring borgeren. Herudover vil de bistå i koordinering af og henvisning til andre aktører, som kan hjælpe i sagsforløbet samt bistå med sparring og lave sagsopfølgning.

Som en del af koordinationsenheden mod ufrivilligt udenlandsophold, håndterer sikkerhedskonsulenterne også sager om ufrivilligt udlandsophold.

Sikkerhedskonsulenterne kan rådgive i alle tilfælde hvor negativ social kontrol og/eller æresrelaterede konflikter er på pil, på enten det forebyggende, indgribende eller akutte niveau.

Kontakt kan indledes ved telefonisk kontakt, herefter fysiske møder.

Fagpersoner og borgere i Odense Kommune skal kontakte:

Sikkerhedskonsulenterne i region Syddanmark

 

Natalie:

  • Tlf. 30 71 32 82
  • E-mail: natcb@odense.dk

Michael:

  • Tlf. 20 54 25 43
  • E-mail: mibrc@odense.dk

Jesper:

  • Tlf. 24 79 45 70
  • E-mail: jeand@odense.dk

Læs mere om Sikkerhedskonsulenterne og find kontaktoplysninger på Sikkerhedskonsulenterne i alle regioner her.

 

 

 

 

 

Fyns Politi, Forebyggelsesafdelingen

Fyns Politi, Forebyggelsesafdelingen arbejder med et forebyggende sigte på at hindre børn og unge i at komme ud i kriminel adfærd og misbrug. Forebyggelsessamarbejdet i Fyns politi består b.la. af SSP-samarbejdet, som involverer skolesystemet, det sociale system og politiet i det kriminalpræventive arbejde, men også håndtering af bekymringssager om radikalisering og exit fra rocker-/bande miljøer.

I kraft af SSP platformen har Forebyggelsesenheden en stor tværfaglig kontaktflade og dermed et indgående kendskab til aktører og relevante indsatser, som arbejder med negativ social kontrol i Odense Kommune.

I mødet med borgeren kan forebyggelsesenheden opspore tilfælde, hvor borgere har brug for hjælp med at bryde ud af negativ social kontrol b.la. ved at vejvise borgere til støtte muligheder eller frivillige tilbud – men også ved at hjælpe med at anmelde lovovertrædelser.

Tlf: 114
Mail: fyn-central-forebyg@politi.dk

Ved bekymring om radikalisering:
Mail: FYN-Radikalisering@politi.dk

Ved exit fra rocker-/bandemiljø:
Mail: Fyn-Exit-Coordinator@politi.dk

 

Læs mere om Fyns Politi, Forebyggelsesafdelingen her.

 

 

 

 

Familieretshuset

Familieretshuset tilbyder hjælp til personer, som enten henvises eller selv tager direkte kontakt for juridisk hjælp til adoption, bidrag, faderskab og medmoderskab, forældremyndighed, bopæl og samvær, navne, prøvelse af ægteskabsbetingelser, separation og skilsmisse samt værgemål.

Familieretshuset har b.la. konfliktmægling for forældre, rådgivningsforløb til skilsmissefamilier i samarbejde med Børns Vilkår eller Mødrehjælpen og samarbejdskurser.

Familieretshuset kan arbejde både forebyggende og indgribende med sagsforløb, hvor borgeren giver udtryk for at være udsat for negativ social kontrol.

 

Læs mere om Familieretshuset og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

Indvandrermedicinsk Klinik, IMK

Indvandrermedicinsk Klinik er et tilbud til patienter med anden etnisk baggrund end dansk med komplicerede helbredsproblemer og/eller problemer i samarbejde med sundhedsvæsen.

Indvandrermedicinsk Klinik modtager kun imod patienter med indvandrerbaggrund som har behov for en tværfaglig vurdering, vurdering på tværs af sygehusspecialer, har et længere udredningsforløb involverende flere sygehusafdelinger, har sværere sociale og somatiske blandingstilstande og hvor det kræver en fællesindsats mellem sygehus, kommune og almen praksis for at udrede patienten. Patienten får desuden tilknyttet en forløbskoordinator.

IMK kan arbejde opsporende og dermed forebyggende med patienter, som fortæller de er udsat for negativ social kontrol ved b.la at henvise dem til psykologforløb eller frivillige tilbud. Herudover, kan de også arbejde indgribende med negativ social kontrol, hvis patientens sygdomshistorie bærer præg af psykiske eller fysiske symptomer som resultat af negativ social kontrol, fx angst.

 

Læs mere om Indvandrermedicinsk Klinik og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

Afdelingen for Traume og Torturofre, ATT

Afdelingen for Traume og Torturofre, ATT afhjælper følgerne af krigs-, tortur- og flugttraumer hos voksne med flygtninge- og indvandrebaggrund som b.la. har udviklet diagnosen PTSD. Behandlingen fokuserer på at øge patientens livskvalitet bl.a ved at mindske de psykiske og fysiske symptomer og forbedre patientens funktionsniveau, så patienten kan fungere i sin dagligdag samt etablere en god basis for fremtidig støtte fra f.eks. patientens egen læge og sociale myndigheder.

ATT kan arbejde indgribende med negativ social kontrol, hvis patientens sygdomshistorie bærer præg af psykiske eller fysiske symptomer som resultat af negativ social kontrol, fx angst eller PTSD.
  

Læs mere om Afdelingen for Traume og Torturofre og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

 

Frivillighedskonsulenterne

I Odense Kommune er der medarbejdere, som arbejder med frivillighed. Repræsenterer du en forening og har I brug for kontakt til Odense Kommune i forbindelse med frivilligt arbejde, kan I kontakte kommunens frivilighedskonsulenter.

 

Læs mere om Frivilighedskonsulenterne og find kontaktoplysninger her.